Elektronická podatelna

Pravidla pro příjem digitálních zpráv Obecního úřadu Vrchovany vydané dne 3. ledna 2011:

1. Elektronická adresa podatelny
1.1 Adredsa elektronické podatelny: posta@obecvrchovany.cz.
1.2 Elektronická adresa byla zřízena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Obecnímu úřadu Vrchovany.

2. Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích
2.1 Adresa: Obecní úřad Vrchovany, Vrchovany č.p. 26, 472 01 Vrchovany.
2.2 Úřední hodiny pro příjem zpráv: Pondělí 8:00 – 12:00, Středa 8:00 – 12:00 a 15:00 – 17:00.
2.3 Datové zprávy jsou přijímány pouze na nosičích: 
3,5´disketách zformátovaných systémem FAT, NTSF
CD-R, CD-RW
DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW
FlashDisk USB 1.1 a USB 2.0.

3. Požadavky na formát datových zpráv
3.1 Datové zprávy jsou přijímány ve standardních formátech:

 • Primárně (doporučeno)*.PDF (formát Acrobat Reader® PDF-A opatřený zaručeným elektronickým podpisem)
 • Sekundárně: *.PDF (formát Acrobat Reader®), *.RTF (textový standard), *.DOCX (Microsoft Word), *.XLSX (Microsoft Excel), *.TXT (prostý text CP852, 1250), *.JPG, *.BMP; *.TIF (grafický formát), *.ZIP (komprimované formáty) popř. WinZip, WinRar atp.)

3.2 Ostatní formáty není elektronická podatelna schopna přijmout.

4. Postup při vyřizování přijatých datových zpráv
4.1 Pracovník podatelny přijme datové zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem vydaným akreditovanou certifikační autoritou (PostSignum, ICA, eldentity), který je jednoznačně spojen s podepisující se osobou a byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které zajistí jakoukoliv následnou neměnnost dat.
4.2 Pracovník podatelny potvrdí odesílateli příjem zprávy odpovědí na e-mail ve tvaru:

Vami odeslana datova zprava byla uspesne dorucena elektronicke podatelne Obecniho uradu Vrchovany na e-mail posta@obecvrchovany.cz dne DD/MM/RRRR v HH/MM/SS hodin.
Jaroslav Křupala, starosta obce

Tato datová zpráva bude podepsána elektronickým podpisem a bude odeslána nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni přijetí.
4.3 Pracovník podatelny zapíše datovou zprávu do spisové služby a v zákonné lhůtě dané podání vyřídí.

5. Odmítnutí škodlivých datových zpráv
5.1 Bezpečnostní systém úřadu automaticky blokuje nežádoucí příchozí i odchozí e-maily s přílohou, které obsahují veškeré samospustitelné a nebezpečené soubory. (*.EXE; *.COM; *.BAT; *.BIN; *.CMD; *.HTA; *.HTT, *.CHM; *. INF; *.INS; *.ISP; *.JS; *.JSE; *.LNK; *.MSI; *.MSP; *.OCX; *.PIF; *.SCF; *.SCR; *.SCT; *.URL; *.VB; *.VBA; *.VBE; *.VBS; *.VXD; *.WSC; *.WSF; *.WSH)
5.2 Datové zprávy, které obsahují škodlivý software nebudou zpracovány.
5.3 Pokud povaha věci umožní odesílatele informovat o skodlivem formátu datové zprávy, pracovník podatelny odešle odesílateli informativní e-mail ve znění:

Vami odeslana datova zprava obsahovala skodlivy software a nebyla nasi podatelnou zpracovana. V pripade potizi nas kontaktujte pisemnou formou.
Jaroslav Křupala, starosta obce

6. Odmítnutí nevyhovujících zpráv
6.1 Datové zprávy, které nejsou v souladu s těmito pravidly pro provoz elektronické podatelny, nebudou zpracovány.
6.2 Pracovník podatelny informuje o této skutečnosti odesílatele zprávou ve formátu:

Vami odeslana datova zprava nebyla odeslana v souladu s Pravidly pro provoz Elektronicke podatelny Obecniho uradu Vrchovany. Vasi zpravu jsme vyradili ze zpracovani. Pred dalsim podanim se prosim podrobne seznamte s pravidly na adrese https://www.obecvrchovany.cz/elektronicka-podatelna nebo nas kontaktujte telefonicky na cisle 487 870 320.
Jaroslav Křupala, starosta obce

7. Seznam oprávněných osob s kvalifikovaným certifikátem
Jaroslav Křupala

8.Seznam právních předpisů, dle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
 • Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo je činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

8.2 Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 37 odst. 4):

 • Musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci nebo musí být certifikát k podání připojen.
 • Nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů doplněno písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.
 • Podle § 37 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.

8.3 Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l.

 • Nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

8.4 Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.

9. Vyřizování dotazů ohledně elektronické podatelny
9.1 Veškeré dorazy týkající se elektronické podatelny úřadu můžete směřovat na e-mail starosta@obecvrchovany.cz nebo na telefon 487 870 320.

9.2 V případě problémů s odesláním datové zprávy na elektronickou adresu úřadu nás informujte.

10. Legislativní úprava k elektronickému podpisu a elektronické podatelně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 sb., o elektronickém podpisu
 • Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách

 

Ve Vrchovanech dne 3. ledna 2011

Miroslav Donát
starosta obce