Územní plán

Zastupitelstvo obce Vrchovany jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vydává číslem usnesení 17/2011 schválený 30.6.2011 Územní plán Vrchovany.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY:
Základní členění
Hlavní výkres
Hlavní výkres 2
VPS Model
Inženýrské sítě
Koordinační výkres
Koordinační výkres 2
ZPF
Odůvodnění
UP Vrchovany