Kategorie: Aktuality

Obnovení provozu autobusů přes Vrchovany

26.9.2021 má dojít dojít k ukončení uzavírky silnice II/270 v obci Vrchovany, autobusy v úseku Dubá – Doksy, autobusy se tak od následujícího dne mohou vrátit na pravidelnou trasu. Většina spojů již pojede ve standardních časových polohách; u menší části nadále platí časové posuny způsobené pokračováním další uzavírky v místní části Ralsko,Boreček (oprava hráze rybníka).

Víkendové spoje linky 697 Mšeno – Dubá – Doksy – Staré Splavy pojedou podle standardních jízdních řádů.

Jízdní řády:

SOUH_283+697_od_20.12.13

VJR_282_od_2021-09-27

VJR_280_od_2021-09-27

 

 

Územní plán Vrchovany

Zastupitelstvo obce Vrchovany jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,

vydává

Územní plán Vrchovany

DALŠÍ DOKUMENTY
Základní členění
Hlavní výkres
Hlavní výkres 2
VPS Model
Inženýrské sítě
Koordinační výkres
Koordinační výkres 2
ZPF
Odůvodnění
UP Vrchovany

Nové internetové stránky obce

Vážení občané. V průběhu listopadu a prosince proběhla plánovaná aktualizace internetových stránek naší obce. Chceme, aby naše nové stránky byly aktuálnější a poskytovaly Vám řadu potřebných a užitečných informací. Již teď aktivně pracujeme na jejich obsahové stránce a připravujeme pro Vás řadu nových informací. Těšíme se na Vaše případné připomínky na rozšíření jejich obsahu.